مقاله پیش بینی تاثیر تغییر وضعیت مرتع در میزان رواناب با استفاده مدل HEC-HMS در آبخیز گلرود بروجرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در اکوسیستم های طبیعی ایران از صفحه ۹۷ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: پیش بینی تاثیر تغییر وضعیت مرتع در میزان رواناب با استفاده مدل HEC-HMS در آبخیز گلرود بروجرد
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغییر پوشش گیاهی
مقاله قرق
مقاله آتش سوزی
مقاله چرای شدید
مقاله مدل بارش- رواناب
مقاله HEC-HMS
مقاله آبخیز گلرود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آریاپور علی
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی کلثوم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسی اثرات پروژه های مرتعداری امروزه از بنیادی ترین مسائلی است که در کشورها به منظور برنامه ریزی های آتی در خصوص طرح های اجرایی و مدیریت منابع طبیعی انجام می گیرد. با توجه به نبود تجهیزات لازم به منظور اندازه گیری و ثبت تغییرات ایجاد شده در وضعیت سیلاب و فرسایش و رسوب آبخیز های آبخیز استفاده از مدل های هیدرولوژیکی برای شبیه سازی رفتار آبخیز در قبل و بعد از اقدامات مرتعداری ابزاری کار آمد در دست یابی به این اهداف می باشد. بر این اساس تحقیق حاضر با هدف ارزیابی تاثیر تغییر پوشش گیاهی بر رواناب در آبخیز آبخیز گلرود شهرستان بروجرد در استان لرستان با استفاده از مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS واسنجی و اعتباریابی گردید. سپس برای تعیین تاثیر تغییر وضعیت مرتع بر زمان تمرکز که موجب تاخیر در انتقال آب می شود، در شرایط بعد از اجرای اقدامات محاسبه و نیز طی بازدیدهای مکرر صحرایی میزان بهبود پوشش گیاهی آبخیز و ارتقاء وضعیت هیدرولوژیک آن با استفاده از روش SCS محاسبه و با اعمال تغییرات ایجاد شده در ورودی های مدل اقدام به شبیه سازی رفتار سیلاب برای وقایع موجود گردید. معیارهای دبی اوج و حجم سیلاب برای ارزیابی تعیین شد و مقادیر آنها برای دو وضعیت قبل و بعد از تغییرات کاربری محاسبه گردید. نتایج نشان داد که این مدل برای پیش بینی و شبیه سازی رواناب در آبخیز مورد نظر با دقت قابل قبول مناسب بوده و به دلیل کم شدن شماره منحنی در اثر افزایش پوشش گیاهی به ترتیب بهترین سناریو برای کاهش رواناب به ترتیب قرق، مدیریت حال حاضر، آتش سوزی و چرای شدید است. بنابراین برای کاهش رواناب بهتر است که نسبت به افزایش پوشش گیاهی با هر ابزار مدیریتی حتی قرق که آخرین راه است اقدام نمود تا از بروز فاجعه و تخریب اراضی، باغات و اماکن احداث شده در حاشیه رودخانه و در کنار شهر بروجرد جلوگیری کرد.