مقاله پیش بینی افسردگی پس از زایمان بر اساس رضایت زناشویی و سلامت روان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در روشها و مدلهای روان شناختی از صفحه ۲۷ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: پیش بینی افسردگی پس از زایمان بر اساس رضایت زناشویی و سلامت روان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضایت زناشویی
مقاله سلامت روان
مقاله افسردگی
مقاله زایمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیرجنگ لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابی نادره
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیده مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش از نوع همبستگی است، که با هدف تعیین رابطه بین سلامت روان و رضایت زناشویی با افسردگی پس از زایمان صورت پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش را تمامی زنان باردار مراجعه کننده به متخصصان زنان و زایمان در شهر شیراز (در سال ۱۳۹۰) تشکیل می دادند. روش نمونه گیری مورد استفاده در این پژوهش روش تصادفی بود و با استفاده از این روش ۱۰ مرکز پزشکی انتخاب و تعداد ۱۰۰ نفر از مراجعه کنندگان به این مراکز که در ماه دو تا سه بارداری به سر می بردند به صورت تصادفی انتخاب شدند. با استفاده از پرسش نامه رضایت زناشویی انریچ (۱۹۹۸)، پرسش نامه ۲۸ پرسشی سلامت روان گلدبر و هیلر (۱۹۷۹) و پرسش نامه افسردگی ادینبورگ (۱۹۸۷) داده های مورد نیاز جمع آوری شدند. با استفاده از روش آماری رگرسیون به فرضیه های پژوهش پاسخ گفته شد. نتایج پژوهش نشان داد رضایت زناشویی و سلامت روان پیش بین متغیر افسردگی پس از زایمان هستند.