مقاله پیش بینی اعتیادپذیری دانشجویان بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی، اهمالکاری تحصیلی و متغیرهای بین فردی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در اعتیاد پژوهی از صفحه ۲۳ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: پیش بینی اعتیادپذیری دانشجویان بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی، اهمالکاری تحصیلی و متغیرهای بین فردی
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتیادپذیری
مقاله متغیرهای جمعیت شناختی
مقاله متغیرهای بین فردی
مقاله اهمالکاری تحصیلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: دهکردیان پریسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر پیش بینی اعتیادپذیری دانشجویان بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی، اهمالکاری تحصیلی، و متغیرهای بین فردی بود. همچنین، در این پژوهش میزان اعتیادپذیری دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت.
روش: نمونه این پژوهش شامل ۵۰۰ نفر (۲۶۰ زن و ۲۴۰ مرد) بودکه با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی از بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحدآبادان انتخاب شدند. شرکت کنندگان با استفاده از پرسشنامه های مشخصات فردی، آزمون تشخیص افراد در معرض اعتیاد و اهمالکاری تحصیلی آیتکن مورد ارزیابی قرار گرفتند.
یافته ها: باتوجه به نتایج ۲۳٫۶ درصد از کل دانشجویان مورد بررسی در معرض اعتیاد قرار دارند. مردان بیشتر از زنان اعتیادپذیری نشان دادند. بین اعتیادپذیری و سن ارتباط معناداری مشاهده نشد. همچنین، متغیرهای وضعیت اقتصادی، سن و رشته تحصیلی و اهمالکاری تحصیلی در مجموع ۱۳ درصد از واریانس اعتیادپذیری و از بین متغیرهای بین فردی متغیرهای دوستان مصرف کننده و خانواده از هم گسیخته ۱۳٫۲ درصد از واریانس اعتیادپذیری دانشجویان را تبیین کردند.
نتیجه گیری: این پژوهش دارای تلویحات کاربردی در پیشگیری از اعتیاد است.