مقاله پیش بینی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی بر اساس تجربه دوره تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان (مقاله کوتاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان از صفحه ۳۶۷ تا ۳۷۵ منتشر شده است.
نام: پیش بینی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی بر اساس تجربه دوره تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان (مقاله کوتاه)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشیابی
مقاله پیشرفت تحصیلی
مقاله تجربه دوره تحصیلی
مقاله پیش بینی
مقاله دانشجویان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهرآبادی عفت
جناب آقای / سرکار خانم: رضاییان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: حق دوست علی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، برای مقایسه نتایج به دست آمده از سنجش عملکرد یادگیرندگان با هدف های آموزشی یا هدف های یادگیری انجام می شود. در این مطالعه هدف، تعیین پیش بینی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی بر اساس تجربه دوره تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بود.
روش کار: این مطالعه مقطعی در سال تحصیلی ۱۳۹۱ انجام شد. نمونه، به صورت تصادفی سهمیه ای بر اساس رشته (پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری – مامایی و پیراپزشکی) و جنسیت از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان انتخاب گردید (۳۷۰=n). ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه استاندارد تجربه دوره تحصیلی (Experience course questionnaire) بود. پرسش نامه شامل حیطه های تدریس خوب، اهداف روشن و استاندارد، ارزیابی مناسب، حجم کاری، مهارت های عمومی و یک گویه در رابطه با رضایت از دوره تحصیلی بود. همچنین معدل کل ترم های قبل دانشجویان، به عنوان پیشرفت تحصیلی (Academic achievement) مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: از دانشجویان مورد بررسی، ۱۱۵ نفر (۳۱٫۸ درصد) پسر و ۲۴۷ نفر (۶۸٫۲ درصد) دختر بودند. تفاوت معنی داری بین معدل پسران و دختران وجود داشت (۰٫۰۰۱=P). دانشکده پرستاری – مامایی بیشترین امتیاز (۳٫۳۰±۱۵٫۲۳) را در متغیرهای پنج گانه تجربه دوره تحصیلی و دانشکده پزشکی کمترین امتیاز (۴٫۳۵±۱۴٫۰۶) را دارا بودند (۰٫۰۰۱=P). بین متغیر تجربه دوره تحصیلی و پیشرفت تحصیلی، همبستگی مثبت و معنی دار وجود داشت (۰٫۱۶۴=r، P=0.004). همچنین از بین متغیرهای مورد مطالعه بر اساس رگرسیون خطی چندگانه، اهداف روشن و استاندارد و ارزیابی مناسب، پیش بینی کننده پیشرفت تحصیلی دانشجویان (معدل کل) بود.
نتیجه گیری: از متغیرهای پنج گانه تجربه دوره تحصیلی، ضرورت توجه استادان به شیوه ارزیابی مناسب (تاکید اخص بر فهم مطالب تا محفوظات) و ارایه اهداف روشن و استاندارد جهت ارتقای ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و عملکرد دانشجویان، از اهمیت ویژه ای برخوردار بودند. استادان مربوط بایستی بتوانند با مداخلات آموزشی لازم، زمینه ارتقا و پیشرفت دانشجویان را فراهم نمایند.