مقاله پیش بینی آسیب پذیری در برابر استرس بر اساس حمایت اجتماعی و ویژگی های شخصیتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۱۹۴ تا ۱۹۹ منتشر شده است.
نام: پیش بینی آسیب پذیری در برابر استرس بر اساس حمایت اجتماعی و ویژگی های شخصیتی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسیب پذیری در برابر استرس
مقاله حمایت اجتماعی
مقاله ویژگی های شخصیتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داورنیا رضا
جناب آقای / سرکار خانم: شاکرمی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اعزازی بجنوردی المیرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: استرس از یک واقعه خاص، موقعیت یا دوره تحول ناشی می شود که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم هر فرد را تهدید می کند و پاسخ های مقابله ای را فرا می خواند. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی آسیب پذیری در برابر استرس بر اساس متغیرهای حمایت اجتماعی و ویژگی های شخصیتی در دانشجویان صورت گرفت.
مواد و روش ها: پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه پژوهش تمامی دانشجویان دانشگاه های خوارزمی، آزاد و پیام نور کرج در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ و نمونه ۳۷۵ نفر از دانشجویان بودند که به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردیدند. برای گردآوری داده ها از مقیاس سنجش نشانگان استرس (SSI)، آزمون حمایت اجتماعی (SS-A) و پرسشنامه پنج عاملی شخصیت (NEO-FFI) استفاده شد. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS18 و به روش تحلیل رگرسیون چندگانه هم زمان صورت گرفت.
یافته ها: متغیرهای حمایت اجتماعی و ویژگی های شخصیتی ۴۷٫۲ درصد از آسیب پذیری در برابر استرس را پیش بینی می کنند.
استنتاج: متغیرهای حمایت اجتماعی و ویژگی های شخصیتی توانایی پیش بینی آسیب پذیری در برابر استرس را دارند و می توان با اعمال تغییراتی بر روی این عوامل در کاهش آسیب دیدگی افراد در برابر استرس موثر واقع شد.