مقاله پیشگویی کننده های قصد استفاده از کاندوم در افراد دارای سابقه اعتیاد: یک مطالعه مقطعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در پایش از صفحه ۴۷۷ تا ۴۸۵ منتشر شده است.
نام: پیشگویی کننده های قصد استفاده از کاندوم در افراد دارای سابقه اعتیاد: یک مطالعه مقطعی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوی باور سلامت
مقاله HIV
مقاله معتاد
مقاله رفتارهای پرخطر جنسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرحیدری مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: طوافیان صدیقه السادات
جناب آقای / سرکار خانم: منتظری علی
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحی حمیرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در ایران، انتقال HIV از طریق تماس جنسی رو به افزایش است. از این رو، موثرترین روش برای پیشگیری از انتقال HIV از این راه، استفاده از کاندوم است. هدف از این مطالعه، تعیین عوامل پیشگویی کننده قصد استفاده از کاندوم در افراد دارای سابقه اعتیاد بود.
این پژوهش، یک مطالعه توصیفی- تحلیلی، در خصوص ۱۲۸ مرد شرکت کننده در گروه های خودیاری استان قم در سال ۱۳۹۱ بود، که با روش گلوله برفی وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ای محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن مورد بررسی قرار گرفته و مورد تایید قرار گرفت.
نتایج آزمون رگرسیون لجستیک نشان داد که دو سازه الگوی باور سلامت، موانع و منافع درک شده قصد رفتاری را پیش بینی می کنند، به ترتیبی که با یک واحد افزایش در موانع درک شده، قصد استفاده از کاندوم ۳٫۹۱۹ برابر و با یک واحد افزایش در منافع درک شده، قصد رفتاری ۲٫۵۸۲ برابر خواهد شد. مهم ترین مانع درک شده استفاده از کاندوم، کم شدن لذت جنسی و مهم ترین منفعت درک شده، استفاده از کاندوم برای پیشگیری از ابتلا به ایدز، عنوان شد.
با توجه به این که وفق نتایج، منافع و موانع درک شده، از عوامل پیشگوئی کننده رفتار استفاده از کاندوم بودند؛ انجام مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی یادشده، به ویژه با تمرکز بر این دو سازه، تاثیرات مطلوب تری را به همراه خواهد داشت.