مقاله پیشگویی کننده های فردی- اجتماعی رضایت زناشویی در زنان سنین باروری، تبریز ۹۲-۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم آبان ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: پیشگویی کننده های فردی- اجتماعی رضایت زناشویی در زنان سنین باروری، تبریز ۹۲-۱۳۹۱
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضایت زناشویی
مقاله زنان
مقاله اختلال عملکرد جنسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرغفوروند مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: محمدعلی زاده چرندابی سکینه
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری جعفرآبادی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: توانانژاد نیکتا
جناب آقای / سرکار خانم: کارخانه مهسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: رضایت زناشویی، یکی از جنبه های مهم زندگی خانوادگی است که برای بنا نهادن خانواده و تربیت فرزندان ضروری است. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان رضایت زناشویی و پیشگویی کننده های آن در زنان سنین باروری شهر تبریز انجام شد.
روش کار: این مطالعه مقطعی در سال ۱۳۹۱ بر روی ۵۳۲ زن همسردار مراجعه کننده به مراکز و پایگاه های بهداشتی- درمانی شهر تبریز انجام شد. نمونه گیری به صورت خوشه ای دو مرحله ای انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه فردی- اجتماعی، پرسشنامه عملکرد جنسی زنان و پرسشنامه رضایت زناشویی جمع آوری شدند. جهت تعیین پیشگویی کنند های رضایت زناشویی از مدل خطی عمومی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۳) و آزمون همبستگی پیرسون انجام شد. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین نمره کلی رضایت زناشویی
۱۱۴٫۶±۲۹٫۵ از محدوده نمره قابل کسب ۱۸۸-۰ بود. بیشترین نمره در بعد رضایت زناشویی و کمترین نمره در بعد رضایت جنسی به دست آمد. بین عملکرد جنسی با نمره کلی رضایت زناشویی (r=0.43) و تمام زیر دامنه های آن (۰٫۴۶ تا r=0.17) همبستگی مثبت و معنی داری وجود داشت. متغیرهای عملکرد جنسی، تحصیلات همسر، مشخصات رفتاری همسر، رضایت از همسر، نوع انتخاب همسر و سابقه ابتلاء به افسردگی، از پیشگویی کننده های رضایت زناشویی بودند و توانستند ۵/۴۷ درصد از واریانس رضایت زناشویی را پیشگویی کنند.
نتیجه گیری:عملکرد جنسی، یک متغیر مهم تاثیر گذار بر رضایت زناشویی است، لذا شناسایی و درمان اختلالات عملکرد جنسی، می تواند به افزایش رضایت زناشویی و در نتیجه بقای بیشتر خانواده ها و جامعه ای سالم کمک کند.