مقاله پیشگویی وقوع پره اکلامپسی بر اساس سطح سرب خون مادران باردار در نیمه اول بارداری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از صفحه ۴۴ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: پیشگویی وقوع پره اکلامپسی بر اساس سطح سرب خون مادران باردار در نیمه اول بارداری
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پره اکلامپسی
مقاله سرب خون
مقاله بارداری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مخلصی سمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم بنائم لیدا
جناب آقای / سرکار خانم: لمیعیان می نور
جناب آقای / سرکار خانم: علیان نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: صفری کلثوم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پره اکلامپسی شایع ترین عارضه بالینی دوران بارداری است. با توجه به اهمیت پره اکلامپسی در بارداری و عدم وجود عوامل قطعی موثر بر آن، این پژوهش با هدف پیشگویی وقوع پره اکلامپسی بر اساس سطح سرب خون مادران باردار در نیمه اول بارداری انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی-تحلیلی بر روی ۱۰۳۳ مادر باردار در درمانگاه های پره ناتال شهر تهران انجام شد. در بدو ورود به مطالعه نمونه خون جهت سنجش سرب اخذ و پرسشنامه دموگرافیک تکمیل گردید. مادران باردار از زمان ورود به مطالعه تا زمان زایمان تحت مراقبت و پیگیری قرار گرفتند. در صورت وجود فشار خون مساوی یا بیش از ۱۴۰ بر ۹۰ میلی متر جیوه و پروتئین اوری پس از هفته ۲۰ بارداری تشخیص پره اکلامپسی برای مادر داده می شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری من ویتنی و رگرسیون لجستیک در نرم افزارSPSS استفاده شد.
یافته ها: از ۱۰۳۳ مادر باردار ۲۰ نفر (%۱٫۹) مبتلا به پره اکلامپسی بودند. میانگین سطح سرب خون مادران ۴٫۷±۴٫۹ mg/d1 بود. ارتباط میان سرب خون مادر و پره اکلامپسی مستقیم و معنادار بود (p<0.001) سطح موثر سرب خون (نقطه ی برش) در پره اکلامپسی دارای حساسیت ۸۵%، ویژگی ۷۰٫۵%، ارزش اخباری منفی ۹۹٫۶% و ارزش اخباری مثبت %۵٫۴، ۵ mg/d1 بدست آمد.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که سطح سرب ۵ mg/d1 و بالاتر در نیمه اول بارداری می تواند با حساسیت نسبتا بالا با وقوع پره اکلامپسی همراه باشد؛ لذا انجام این آزمایش به عنوان روشی در اوایل بارداری، برای پیشگویی وقوع پره اکلامپسی در مادران باردار فاقد عوامل خطرزای مهم پره اکلامپسی، پیشنهاد می گردد.