مقاله پیشینه ها و روزهای مدرنیته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در هنرسو از صفحه ۱۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: پیشینه ها و روزهای مدرنیته
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدرنیته
مقاله فضا
مقاله مفهوم
مقاله شکل
مقاله کیچ
مقاله سنجش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلامکی محمدمنصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کاوش برای شناخت روابط اجتماعی و مدنی ای که در دوره های تاریخی گذشته ایران برقرار بوده اند نکته هایی را به میان می آورد که راه سنجش با آنچه در سرزمین های اروپای مرکزی روی کرده است و به قید تداوم و مشروط بر اسناد، امروز زیر عنوان های مدرن و مدرنیته می آیند را باز کند.
از دیدگاه ما، ژرف نگری انسان ها – چه در مشرق زمین تلاش کنند و چه در غرب – روی به آینده دارد؛ مگر آن جا که گزارش ها دگراند و محدود. مدرنیته، به مثابه مقوله ای که می تواند نمایانگر یگانگی آرمان ها و گونه گونی نگرش و تدبیر در باب رویدادهای محلی باشد، موضوعی است که مورد بحث قرار گرفته و برخی از ویژگی های لغوی و معنایی اش – که بیش تر جلب توجه می کنند – به میان آورده شده اند. در گزارش تلاش شده تا چارچوب روزمرگی های تحرک فکری و اجتماعی مورد سنجش قرار گیرند تا مگر بتوانیم، پایه ها و اساس مقوله مدرنیته به عنوان ابزارهایی شناخته بنگریم.