مقاله پیشنهاد روشی تشخیصی برای تعیین مراحل مختلف بیماری های مزمن کلیه با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۴ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: پیشنهاد روشی تشخیصی برای تعیین مراحل مختلف بیماری های مزمن کلیه با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نارسایی مزمن کلیوی
مقاله طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه
مقاله تحلیل تفکیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خان محمدی خرمی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی کیوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز به همراه محاسبه های شیمی سنجی برای ارزیابی کیفی پروتئین های موجود در سرم خون به کار می رود.
هدف: مطالعه حاضر به منظور پیشنهاد یک روش تشخیصی برای تعیین مراحل مختلف در بیماری های مزمن کلیه انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه آزمایشگاهی در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ در دانشکده علوم پایه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین انجام شد. ۵۰ نمونه به وسیله طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه ارزیابی شدند. به این منظور در طیف گیری از هر نمونه خون به میزان ۰٫۵ میلی لیتر سرم در سل دستگاه مادون قرمز تبدیل فوریه ریخته شد. این نمونه ها در سطوح مختلف بیماری مزمن کلیه قرار داشتند و مرحله بیماری آن ها توسط روش جافه به عنوان استاندارد طلایی پزشکی بازبینی شد (۹ نمونه در طبقه ۱ یا سالم، ۷ نمونه در طبقه ۲، ۱۱ نمونه در طبقه ۳، ۸ نمونه در طبقه ۴، ۵ نمونه در طبقه ۵ و ۱۰ نمونه در طبقه ۶ قرار گرفتند). نمونه های طیف گیری شده با استفاده از روش طبقه بندی چند متغیره تفکیک غیر خطی بررسی شدند. سپس داده ها با استفاده از روش های انتخاب گر طول موج تصویرسازی متوالی و ژنتیک الگوریتم بهبود یافت و برای پیشگویی نمونه های سرم خون با طبقه بندی های مختلف بیماری مزمن کلیوی به کار رفت.
یافته ها: استفاده از تفکیک غیرخطی به همراه روش های انتخاب گر طول موج تصویرسازی متوالی و ژنتیک الگوریتم، یک روش مناسب برای پیشگویی بیماری مزمن کلیه بود. میزان تشخیص نمونه هایی که به طور صحیح طبقه بندی شدند برای مدل ها بر پایه تصویرسازی متوال ی و ژنتیک الگوریتم به ترتیب %۸۵ و %۹۷ بود.
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، روش تشخیصی جدید می تواند برای طبقه بندی چند مرحله ای بیماری مزمن کلیوی به عنوان یک روش بهبود یافته استفاده شود.