مقاله پیامد و عوارض جایگزینی کامل مفصل ران به روش غیرسیمانی پروگزیمال با استم های متخلخل در سالمندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان از صفحه ۱۵ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: پیامد و عوارض جایگزینی کامل مفصل ران به روش غیرسیمانی پروگزیمال با استم های متخلخل در سالمندان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استخوان لگن
مقاله استئوآرتریت
مقاله ترمیم استخوان ران یا جایگزینی
مقاله سالمندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مردانی کیوی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی کامران‌
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی مبارکه محمود
جناب آقای / سرکار خانم: بابایی جندقی علی
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی مطلق کیوان
جناب آقای / سرکار خانم: صاحب اختیاری خشایار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: جایگزینی مفصل ران غیرسیمانی جایگزین مقبولی برای انواع سیمانی در بیماران جوان است، اما در افراد مسن تر هنوز هم بحث برانگیز است. هدف از این پژوهش ارزیابی پیامدهای بالینی و رادیوگرافی جایگزینی مفصل ران غیرسیمانی با استم های متخلخل پروگزیمال در بیماران ۶۵ ساله و بالاتر است.
هدف: پیامد و عوارض جایگزینی کامل مفصل ران به روش غیرسیمانی پروگزیمال با استم های متخلخل در سالمندان
مواد و روش ها: در این مطالعه تحلیلی- مقطعی ۱۶۲ بیمار (۱۷۳ ران) با میانگین سنی ۶۹٫۳۸±۳٫۸ ساله (گستره سنی ۶۵ تا ۸۰ سالگی) بررسی شدندکه درسال های ۸۸- ۱۳۸۳ درآنها جایگزینی مفصل ران غیر سیمانی فلز- پلی اتیلن انجام شده بود. سنجش پیامد عملکرد با «نمره لگن هریس» انجام شد. بیماران از لحاظ عوارض زود هنگام (ترومبوفلبیت اندام زیرین، دررفتگی، هماتوم و عفونت) و دیر هنگام (شل شدگی آسپتیک، دررفتگی و جراحی مجدد) در هفته های ۳ و ۶ و ماه های ۳ و ۶ و پایان یک سال پس از جراحی و سپس هر سال ویزیت شدند.
نتایج: بیماران به طور میانگین به مدت ۵٫۵ سال (گستره ۳٫۱ تا ۷٫۳ سال) پیگیری شدند. ۶ مورد (۳٫۵%) عارضه زودرس (یک هماتوم، دو ترومبوفلبیت علامتدار و سه دررفتگی زودرس) و دو مورد دررفتگی تاخیری (%۱٫۱) مشاهده شد.تا پایان مدت پی گیری هیچ موردی از شل شدگی آسپتیک و استئولیز بروز نکرد. «نمره هریس لگن» قبل از جراحی ۵۴٫۳ بود که در پی گیری یک ساله و نهایی به ترتیب به ۸۴٫۶ و ۸۷٫۸ رسید که از نظر آماری به طور معنی دار افزایش یافته بود.
نتیجه گیری: جایگزینی مفصل ران با پروتزهای غیرسیمانی نسل جدید متخلخل در پروگزیمال و پلی اتیلن های مقاوم پوشاننده سطوح مفصلی در بیماران مسن بالای ۶۵ سال در بررسی کوتاه تا میان مدت، افزون بر کم عارضه بودن، نتایج خوشنود کننده ای دارد.