مقاله پیامدهای ساخت دولت مدرن پهلوی اول بر جامعه شبکه ای ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مطالعات سیاسی از صفحه ۶۹ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: پیامدهای ساخت دولت مدرن پهلوی اول بر جامعه شبکه ای ایران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دولت پهلوی اول
مقاله سروران اجتماعی
مقاله منازعات اجتماعی
مقاله جامعه شبکه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجف زاده مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی شاهکوه مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با این مفروض که جامعه ایرانی در طیف جوامع شبکه ای قرار می گیرد، این موضوع را بررسی می کند که پیامدهای ایجاد دولت مدرن بر ساخت اجتماعی ایران روندی معکوس پیموده است؛ به نحوی که سیاست های مبتنی بر مدرنیزاسیون دولت اگر چه ساخت شبکه ای جامعه را تا حد زیادی دستخوش تحول قرار داد اما این تحول منجر به ساخت مدنی جامعه نشد و بر عکس جامعه ای توده ای با سرویت گروه های اجتماعی مربوط به فرماسیون پیشین سربرآورد. ادعای این مقاله آن است که در پاسخ به تضاد دولت و ملت به مثابه یکی از پیامدهای ساخت شبکه ای جامعه ایرانی، دولت پهلوی اول نتوانست هویت ملی منسجمی را ایجاد نموده و ساخت های مذهبی قومیتی و زبانی به قوت خود باقی ماندند و در بغرنج های سیاسی به تحرکات وسیعی در قبال حکومت مرکزی روی آوردند. این بدان معناست که سیاست های بر زیستن دولت پهلوی اول چندان موفق نبود و نتوانست الگوی رفتاری مردم را به سمت و سوی یک جامعه مدرن تغییر دهد.