مقاله پیامدهای خشونت علیه زنان در خانواده: یک مطالعه کیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم فروردین ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: پیامدهای خشونت علیه زنان در خانواده: یک مطالعه کیفی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیامد
مقاله تحقیق کیفی
مقاله خشونت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رزاقی نغمه
جناب آقای / سرکار خانم: پرویزی سرور
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانی منیر
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی نژاد سیدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: خشونت علیه زنان، تهدیدی جدی برای سلامتی و حقوق انسانی به شمار می رود. خشونت علیه زنان به واسطه پیامدهای اساسی که بر بهداشت باروری، سلامت جسمی و روانی زنان دارد، به عنوان یک مشکل بهداشت عمومی شناخته شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تجارب زنان مورد خشونت قرار گرفته از پیامدهای خشونت در خانواده انجام شد.
روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی به روش تحلیل محتوا بود. فرآیند گردآوری داده ها، مشتمل بر ۲۴ مصاحبه نیمه ساختار یافته با زنان مورد خشونت بود. نمونه گیری به صورت هدفمند در سال ۱۳۸۸ آغاز و تا اشباع داده ها ادامه یافت. تحلیل داده ها همزمان با جمع آوری داده ها و به روش آنالیز محتوای کیفی انجام شد.
یافته ها: تحلیل داده ها منجر به استخراج ۳ درونمایه شد که بیانگر تجارب مشارکت کنندگان از پیامدهای خشونت علیه زنان بود و شامل: کاهش سلامت زنان، سیستم خانواده، زنجیره های از هم گسسته و ناکامی در نقش همسری بود.
نتیجه گیری: تاثیرات سوء خشونت علیه زن در خانواده، فقط دامنگیر زنان نبوده بلکه صدمات جدی بر کل سیستم خانواده و حتی پیکره اجتماع وارد می کند.