مقاله پیامدهای تولد در زنان باردار با سطوح نرمال هموگلوبین در سه ماهه اول بارداری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۲۷ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: پیامدهای تولد در زنان باردار با سطوح نرمال هموگلوبین در سه ماهه اول بارداری
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هموگلوبین
مقاله پیامدهای تولد
مقاله بارداری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی زاده لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرزاده مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: رمزی مانی
جناب آقای / سرکار خانم: میرارشادی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: مطالعات مختلف، نتایج متناقضی را در زمینه ارتباط غلظت های غیرطبیعی هموگلوبین خون مادر با برخی از پیامدهای نامطلوب بارداری گزارش نموده اند. مطالعه حاضر به منظور بررسی پیامدهای تولد در زنانی انجام شد که در سه ماهه اول بارداری، دارای سطوح نرمال هموگلوبین بودند.
روش کار: طی مطالعه ای پیگیر، ۱۰۸ نفر از زنان باردار سالم با سن بارداری ۱۴-۱۰ هفته و Hb³۱۱ g/dl از بین زنان مراجعه کننده به کلینیک های مراقبت های بارداری شیراز، به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و تا زمان تولد نوزاد مورد پیگیری قرار گرفتند. در اواخر سه ماهه اول، دوم و سوم بارداری، علاوه بر اخذ شرح حال و معاینه فیزیکی، غلظت هموگلوبین مادر اندازه گیری شد و ارتباط آن با وزن و نمره آپگار نوزاد مورد بررسی قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار SPSSاستفاده شد.
یافته ها: میزان بروز کم خونی در سه ماهه دوم و سوم بارداری به ترتیب ۱۲٫۸ و ۲۷٫۹ درصد بود. ۲۹٫۱ درصد از زنان در سه ماهه اول و ۵٫۸ درصد در سه ماهه دوم، دارای هموگلوبین بالاتر از ۱۳٫۲ g/dl بودند. بین وزن هنگام تولد با غلظت هموگلوبین مادر در سه ماهه دوم (P=0.02) و سه ماهه سوم بارداری (P=0.03) ارتباط معنی داری مشاهده شد. همچنین میزان تولد نوزاد با نمره آپگار کمتر از ۸، در مادرانی که در سه ماهه دوم بارداری، دارای هموگلوبین کمتر از ۱۰٫۵ g/dl و یا بیشتر از ۱۳٫۲ g/dl بودند؛ به طور معنی داری (P<0.001) افزایش داشت.
نتیجه گیری: با توجه به اینکه برخی از پیامدهای نامطلوب تولد، در مادرانی که در سه ماهه دوم و سوم بارداری، دارای غلظت های غیر طبیعی هموگلوبین بودند؛ افزایش داشت، لذا کنترل روتین میزان هموگلوبین خون مادر علاوه بر سه ماهه اول بارداری؛ در سه ماهه دوم و سوم نیز پیشنهاد می گردد.