سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عمران راستی – دکتری جغرافیای سیاسی
علی اشرفی – عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند

چکیده:

حکومت ها از اقدام به تقسیمات کشوری به عنوان بخشی ازکارکرد حکومتی سازماندهی سیاسی فضا اهداف متعددی را دنبال می کنند اداره بهتر خدمات رسانی بیشتر راحت تر مطلوبتر و سریعتر توزیع و تسهیم صحیح و متناسب بودجه خدمات و تسهیلات ایجاد تعادل منطقه ای پیاده سازی سیاستهای آمایشی اعمال کنترل و حاکمیت کاملتر و … بخشی از این اهداف هستند تقسیمات کشوری درمناطق مرزی کشورمان و با توجه به ویژگیهای این مناطق که عمدتا محل سکونتا قوام ایرانی بوده و غالبا سطح توسعه آنها پایینتر از سایر مناطق کشور است و تهدیدها و چالشهای فرامرزی زیادی فراروی آنها قرار دارد از اهمیت بیشتری برخوردار ست چرا که بکارگیری صحیح از پتانسیل تقسیمات کشوری تاثیری مثبت برپایداری جمعیت و سکونتگاه های جمعیتی درمناطق مرزی داشته و به تبع آن ضریب امنیتی این مناطق و کشور ارتقا خواهد یافت