سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیداحمدرضا هاشمی – کارشناس ارشد شیلات کارشناس بخش مدیریت ذخایر آبزیان پژوهشکده آبزی پرور
سیدعبدالصاحب مرتضوی – کارشناس ارشد شیلات کارشناس بخش تکثیر و پرورش آبزیان پژوهشکده آبزی پرور

چکیده:

پنج منطقه تخلیه صید در رودخانه کارون گتوندف شوشتر، ملاثانی، اهواز و دار خوین در سال ۱۳۸۷ فروردین تا اسفند بعنوان ایستگاه های نموننه برداری در نظر گرفته شد در طول اجرای پروژه در مجموع بیش از دو هزار ماهی ماهی شیربت و ماهی برزم لب پهن زیست سنجی گردید میانگین ± انحراف معیار طولی ماهی شیربت ۸/۱۸ر ۳۷/۹۴ سانتی متر در دامنه ۷۶-۲۰ سانتی متر برزم لب پهن ۱۰/۲۷± ۴۳/۶۲ سانتی متر در دامنه ۹۴-۲۰ سانتی متر و میانگین ± انحراف معیار وزنی به ترتیب شیربت ۱۰۹۲/۴۵ ±۸۷۳/۲ گرم در دامنه ۱۱۷۰-۲۰ گرم برزم لب پهن ۷۲۵/۹۷±۷۷۸/۵۹ گرم در دامنه ۴۶۷۵-۵۲ گرم بود. رابطه طول – وزن ماهی شیربت W=0.0192L2.85 (n=410,R2=0.85و ماهی برزم لب پهن W=0.0081L3.06 n=301,R2= 0.95) نتیجه شد.