سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

چکیده:

به منظور بررسی پویایی جمعیت علف های هرز برنج تحت تیمارهای علف کش و کونوویدر، آزمایشی بصورت کرت های یکبار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه مؤسسه تحقیقات برنج آمل در سال زراعی ۱۳۸۹ انجام پذیرفت. فاکتورهای اصلی در سه سطح شامل عدم کونوویدر، یکبار کونوویدر و دوبار کونوویدر و فاکتورهای فرعی در هفت سطح شامل بنتازون، لونداکس، رونستار، بوتاکلر، ساترن، وجین کامل و عدم مصرف علف کش بودند. با توجه به نتایج حاصل از نمونه برداری ها می توان اذعان داشت که علف کش های مصرفی به تنهایی توانایی مدیریت این عوامل ناخواسته را نداشته و دوبار بکارگیری کونوویدر اثرات تکمیلی را ایجاد نمود و با داشتن کمترین فراوانی، در پایین ترین سطح از لحاظ زیست توده قرار گرفت.