سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ولی‌اله مظفریان – عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور (دانشیار پژوهش)

چکیده:

با توجه به وسعت ایران و قرار گرفتن بخش وسیعی از این سرزمین در ناحیه ایرانو-تورانی و اهمیت آن از نظر گسترش بیابانها و اهمیت شناخت گیاهان بعنوان یکی از مهمترین عناصر حیاتی از نظر کاربردها و مصارف بخصوص از دیدگاه حفظ و حراست منابع ژنتیکی و ذخائر توارثی این بخش وسیع، تلاش شده تا با توجه به شناختی که از بیابانهای ایران وجود دارد گیاهان آن معرفی و فهرست جامعی از آنان با نامهای علمی تیره، جنس، گونه و نامهای فارسی بهمراه تصاویر زیبا ارائه گردد تا بتواند راه‌گشای آشنایی با این سرزمین بوده از آنان بمنظور تثبیت بیابانها و حفظ توان و پتانسیل‌های طبیعی نهفته در آن بهره گرفت.