سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه باقریان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
محمدعلی رضایی –
محمود مالی – هیئت علمی موسسه پنبه کشورگرگان

چکیده:

یکی از راه های افزیاش میزان محصول و پایداری تولید درواحدس طح پوشش دار کردن بذور و تاثیر آن درزودکاشتی می باشد به منظور بررسی پوشش گوگردی دانه و تاثیر آن برزودکاشتی پنبه آزمایشی درسال زراعی ۹۱-۰۹ درایستگاه تحقیقات پنبه کارکنده گرگان اجرا شد تاریخ کاشت شامل کشت زودهنگام کشت به هنگام کشت دیرهنگام و نوع پوشش بذر در۶تیمار مختلف شامل بذرکرک دار بدون پوشش بذردلینته بدون پوشش بذرکرک دار با پوشش محلول مالیک ۱ و بذردلینته با پوشش محلول مالیک و بذرکرک دار گوگردی به کمک محلول مالیک بذردلینته با پوشش گوگردی به کمک محلولمالیک می باشد نتایج این مطالعه نشان داد که درکشت زودهنگام و بهنگام بیشترین مقدارپراکسیداز به ترتیب ۰/۲ و ۰/۱۶ جذب بردقیقه برگرم وزن تربرگ درتیمار دانه دلینته با محلول مالیک بدست آمد حداکثر میزان پلی فنول اکسیداز ۱/۱۶ و ۱/۱۳ جذب بردقیقه برگرم وزن تر برگ به ترتیب درتیمار کشت دیرهنگام دانه کرکدار پنبه و کشت بهگام دانه با پوشش گوگردی به کمک محلول مالیک بدست آمد.