سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

فاطمه باقریان – کارشناس ارشد فیزیولوژی گیاهی
محمود مالی – عضو هئات علمی موسسه تحقیقات پنبه استان گلستا

چکیده:

به منظور بررسی ایجاد پوشش گوگردی برروی دانه با استفاده از محلول مالیک و تاثیر آن بر زود کاشتی آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار انجام گرفت . تیمارهای مورد بررسی ( دانه کرکدار، دانه دلینته، دانه کرکدار با محلول مالیک،دانه دلینته با محلول مالیک، دانه کرکدار با محلول مالیک و گوگرد، دانه دلینته با محلول مالیک و گوگرد )و سه تاریخ کاشت (زود، بهنگام، دیر ) به عنوان فاکتور فرعی بودند . بر اساس نتایج تجزیه واریانس در مقایسه سه تاریخ کاشت اثر پوشش دار شدن بذر برپرولین ، آنزیم های پراکسیداز ،کاتالاز ،در سطح احتمال ۵درصد معنی دار بوده نتایج نشان داد که در تاریخ کاشت زود درتیمارهای دانه کرکدار با محلول و گوگرد،و دانه دلینته با محلول و گوگرد،دانه کرکدار با محلول،دانه دلینته با محلول، میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت افزایش داشته و میزان پرولین در تاریخ کاشت دیر افزایش داشتند