سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سمانه تیموری – گروه گیاهپزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
کامران رهنما – گروه گیاهپزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمد حاجیان شهری – بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
حمید افضلی –

چکیده:

شناسایی دقیق عامل بیماری، بدون شک اولین گام اساسی جهت کنترل آن می‌باشد. بدین منظور در دو فصل زراعی ۸۹-۱۳۸۸ از بوته‌ها و ریشه‌های خربزه و طالبی دارای علائم پژمردگی و پوسیدگی ریشه و طوقه از مزارع مختلف مشهد نمونه‌برداری به عمل آمد. قطعات بافت‌های آلوده پس از شستسو بدون ضدعفونی سطحی بر روی محیط کشت نیمه انتخابی CMA-PARPH کشت شدند و در دمای ۱±۲۵ در تاریکی نگهداری گردیدند. خالص سازی جدایه‌ها با استفاده از محیط WA و به روش تک ریسه انجام شد. در این بررسی جدایه‌هایی از جنس فیتوفتورا جداسازی گردید که ریسه‌های آن‌ها بی‌رنگ، بدون دیواره عرضی، دارای اسپورانژیوم کروی یا تخم‌مرغی با پاپیل مشخص به طول متوسط ۴/۴ (۲/۶-۷/۳) میکرومتر بودند. جدایه‌های مورد بررسی هتروتال بودند و تولید اندام‌های جنسی ننمودند. دماهای ویژه رشد کمینه، بهینه و بیشینه به ترتیب ۱۰، ۲۸ و ۳۵ درجه سانتی‌گراد بود. بر اساس ویژگی‌های مورفولوژیک، برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و استفاده از کلید‌های معتبر تشخیص این جنس (Erwin & Ribeiro, 1996) جدایه‌های مذکور Phytophthora nicotianae شناسایی گردیدند. بیماریزایی جدایه‌ها روی طالبی و خربزه در شرایط گلخانه و با استفاده از مایه بذر گندم در مرحله گیاهچه‌ای به اثبات رسید. این اولین گزارش گونه P. nicotianae از طالبی و خربزه در ایران است.