سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم زرندی – دانشجوی کارشناسی ارشد
احمد غضنفری مقدم – دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

زیتون تلخ از درختانی است که اخیرا دراستان کرمان برای توسعه فضای سبز کاشته شده است زیتون تلخ یک میوه روغنی غیرخوراکی است که میتوان از روغن آن درمصارف صنعتی استفاده کرد و یکی ازمراحل فراوری آن پوست گیری میباشد دراین مقاله به بررسی پوست گیریشیمیایی زیتون تلخ با استفاده از محلول هیدروکسید سدیم دردماهای ۹۰و۱۰۰ درجه سانتیگراد و غلظت های ۶و۹و۱۲و۱۵ درصد پرداخته شده است بعد از ریختن میوه بداخل محلول مواد با استفاده از همزن با سرعت دورانی یکنواخت ۶۰rpm هم زده شدند و دربازه های زمانی ۱ دقیقه میزان شکست نور اندازه گیری گردید نتایج نشان داد که دمای محلول قلیا درپوست گیری موثرتر از غلظت محلول قلیا بوده به طوریکه کمترین زمان پوست گیری مربوط به دمای ۱۰۰درجه سانتیگراد و غلظت ۱۵ درصد و بیشترین زمان مربوط به دمای ۹۰درجه سانتیگراد و غلظت ۶درصد می باشد درهمه دماها و غلظت های پوست گیری رابطه بین زمان باقیمانده برای جداشدن کامل پوست و گوشت میوه زیتون تلخ نسبت به تغییرات میزان شکست نور محلول قلیا از یک معادله درجه دوم پیروی می کرد و مقادیر بالای R2 دراین روابط نشان دهنده توافق آنها با داده های آزمایش می باشد.