سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

خدیجه روشنی – دانشجوی کارشناسی ارشد خمیر و کاغذ
محمدرضا دهقانی فیروزآبادی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حسین رسالتی – استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

الیاف گیاهان غیرچوبی و پسماند کشاورزی یکی از منابع اصلی لیفی جهت تولید خمیر و کاغذ تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه محسوب می شود تصمیم گیری در مورد استفاده از الیاف گیاهان غیرچوبی در صنایع کاغذ و فراورده های مرکب چوبی نیاز به بررسی کامل خواص اولیه این نوع مواد دارد این بررسی ها شامل اندازه گیری طول الیاف قطر الیاف ترکیبات شیمیایی و ریخت شناختی الیاف می باشد تا پس از برآوردهای اقتصادی زیست محیطی بتوان نسبت به بهره برداری از آنها اقدام نمود دراین تحقیق ساختار آناتومی الیاف ۳ رقم پوست کنف در مقایسه با کاج تهران مورد مطالعه قرار گرفته است متوسط طول قطر، قطر حفره سلولی و ضخامت دیواره سلولی الیاف پوست کنف رقم اوین به ترتیب ۳/۱۵ میلی متر ، ۲۲/۰۳ ، ۱۰/۹ ، و ۵/۵۶ میکرومتر و رقم ۷۵۶۵ به ترتیب ۳/۶ میلی متر ، ۲۱/۵ و ۸/۸ و ۶/۳۴ میکرومتر و رقم پنجه ای قرمز به ترتیب ۳/۴ میلی متر ۲۰/۲۸ ، ۶/۹۷ ، ۶/۶ میکرومتر و الیاف کاج به ترتیب ۳/۴۹ ، میلی متر ۴۱/۷۵ ، ۲۸/۹۲ ، ۶/۴۱ میکرومتر تعیین شد.