سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم خدایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران
ناهید قاسمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران

چکیده:

رنگ‌ها یکی از آلوده کننده های مهم آب میباشند که در صنایع مختلف از قبیل نساجی، رنگرزی، کاغذ، مواد پلاستیکی مورد استفاده قرار میگیرند. تخلیه پسابهای رنگی معضلات محیطی شدیدی را به وجود میآورد. متیلن بلو یکی از رنگزاهای کاتیونی است که در این تحقیق حذف آن توسط پوست ذرت کربنیزه شده مورد بررسی قرار گرفت. اثر پارامترهای مختلف بر حذف رنگ شامل pH، مقدار جاذب، زمان تماس، اندازه ذرات، غلظت اولیه رنگ، دما و سرعت همزدن با ثابت نگه داشتن تمامی پارامترها و تغییر دادن تنها یکی از آن ها به روش ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفت. در تمامی آزمایش‌ها پس از گذشت زمان مناسب و صاف کردن محلول، غلظت رنگ باقیمانده با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر UV-Vis و در طول موج ۶۶۳nm اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که با افزایش پارامترهای غلظت اولیه رنگ، مقدار جاذب، سرعت هم‌زدن، دما ، pH و کاهش اندازه ذرات میزان حذف رنگ افزایش مییابد و جذب رنگ متیلن بلو بعد از مدت ۸۰ دقیقه به تعادل رسیده و حداکثر حذف با مقدار جاذب ۲/۰ گرم، زمان تماس ۸۰ دقیقه و pH برابر ۱۱ به دست می آید. با توجه به نتایج بدست آمده جاذب مذکور می تواند به عنوان جاذبی ارزان قیمت و موثر برای حذف رنگ متیلن بلو از محلولهای آبی به کار رود.