سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهراسادات فلاح – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
سمانه تقوی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده:

پوسته ساختمان ها ، حد واصل درون وبیرون است . از آنجا که آب وهوا ونیازهای کاربران درطول روز و فصول سال متفاوت است ، دوران استفاده از پوسته های ثابت درساختمان ها ، به سر آمده است و ضروری است جای آن راپوسته های انطباق پذیر که پاسخگوی نیازها وتغییرات است بگیرد . پوسته های جدید با استفاده بهینه از عوامل محیطی ، صرفه جویی قابل ملاحظه ای درمصرف انرژی خواهند داشت . دراین پژوهش ، با بهره گیری از روش تحلیلیتوصیفی و رجوع به اسناد کتابخانه ای، به بررسی ملاحظات اقلیمی درپوسته های ساختمان های سنتی ایران پرداخته ومروری اجمالی بر معرفی وانواعپو سته های ت عاملی در سطح دن یا دا شته ا یم که با ا ین مقای سه ، متو جه شکاف عمیقی دراین زمینه می شویم که با پژوهش های دقیق درمرز علم باید آن را واکاوی و پر کرد