سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیده مهسا عبداله زاده – فارغ التحصیل کارشناسی معماری دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات معماری ا

چکیده:

با گسترش شهرنشینی و افزایش مشکلات دنیای مدرن توجه به سامانه های پایدار و سازگاربا طبیعت دراولویت سیاست های کشورهای توسعه یافته قرارگرفته اند. کشورهایدر حال توسعه مانند ایران نیز هم اکنوندر پی اجرای این سیاست ها درجهت حل مشکلات مختلف فرهنگی اجتماعی زیست محیطی و بادرنظر گرفتن پیامدهای اقتصادی هستند از آنجایی که ساختمان های امروزی نمی توانند پاسخگوی نیاز های روانی و جسمانی انسان باشد انسان آپارتمان نشین امروزی برای رهایی از زندگی خسته کننده و تکراری شهری سعی دارد تا به گونه ای فضای سبز را بدرون محیط زندگی خود بکشاند و بدین طریق نیاز روحی خویش را به طبیعت برآورده سازد. استفاده از سطوح سبز می تواند به عنوان راهکاری مناسب با عصرحاضر درجهت رفع مشکلات موجود و ایجادمعماری پایدار موثر باشد. امروزه مفهوم جدیدی از کاربرد سطوح سبز درساختمان ها که ریشه های خود را بطور خاص از محیط شهری می گیرد دیوارهای سبز هستند که ساخت آنها رواج زیادی درشکل دهی به فضاها و نماهای شهری پیدا کرده است مقاله حاضربراساس اسناد و مطالعات کتابخانه ای تهیه شده است و هدف از آن معرفی نماهای سبز به عنوان راهکاری جدید در معماری معاصر و نیز بررسی ویژگیها و خصوصیات آن دردستیابی به اهداف توسعه پایدار است.