سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدکاظم فرهنگ – مهندس عمران، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس،تهران
جواد جباری – مهندس رایانه،شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس،تهران
اکبر فراهانی – فوق لیسانس MBA

چکیده:

مدیریت پروژه جهت دستیابی به موفقیت نیاز به ابزارهای مناسبی دارد . یکی از مهمترین ابزارها که به طرز قابل توج هی ارتباطات در پروژه را بهبود م یدهد پورتال پروژه است. این بهبود زمانی که مح ل قرار گیری اجزای پروژه در مکا نهای جغرافیایی متفاوتی باشد و یا تعداد ذی نفعان موثر در روند پروژه زیاد است بسیار بیشتر می شود. امروزه وجود شبکه اینترنت، بنا نمودن سیست مهای اطلاعات پروژه بر مبنای وبWPSM) یا پورتال پروژه را ب هعنوان ضرورتی در مدیریت پروژ هها مورد توجه قرار داده است. این مقاله ضمن نگاهی به تعاریف و مبانی تئوری پورتال پروژه، به چگونگی راه اندازی و مراحل توسعه پورتال پروژه سد و نیروگاه سیمره به آدرس www.mahabghodss.net/seymareh پرداخته و امکانات و مزایا آن را به همراه مشکلات موجود بیان می کند. در انتها نیز با توجه به قابلی تها و مزایای آن، راه اندازی پورتال پروژ ه برا ی تمامی طر حها از ابتدای مرحله مطالعات تا شروع مرحله بهر هبرداری را توسط کارفرمایان طرح پیشنهاد م یکند