سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

صغری رحیمی معظم پور – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم محیط زیست،دانشگاه علوم و تحقیقات اهواز
فروزان فرخیان – دکتری مدیریت محیط زیست،عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات اهواز
مهران افخمی – دکترای علوم محیط زیست،سازمان آب و برق خوزستان
سارا سبزعلی پور – کارشناس ارشد آلودگی دریا،مرکز تحقیقات آبزی پروری جنوب کشور

چکیده:

سیستم های اطلاعاتی جغرافیایی کاربرد فراوانی در پایش و طبقه بندی کیفی آب رودخانه ها داشته و توانایی تحلیل و بررسی اطلاعات در حجم زیاد را فراهم می نمایند. از طرفی پهنه بندی کیفی و ارائه تصویر صحیح از وضعیت کیفی آبهای سطحی توسط سامانه اطلاعات جغرافیاییGIS) باعث می گردد تا هرگونه تصمیم گیری مدیریتی که اثرات زیست محیطی آن به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم متوجه آبهای سطحی کشور باشد، با آگاهی بیشتری اتخاذگردد.رودخانه زرد در استان خوزستان از دامنه های شرقی سفید کوه و کوه منگشت سرچشمه می گیرد و در انتها به خلیج فارس می ریزد. این رودخانه در پایین دست سد جره با پیوستن به رودخانه اعلا تشکی ل رودخانه الله را می دهد. محدوده مطالعاتی این تحقیق از باغملک تا پل روستای خدیجه می باشد و اطلاعات کیفی آن برای مدت ۶ ماه از بهمن ماه ۱۳۸۸ تا تیرماه ۱۳۸۹ از ۷ ایستگاه مورد نظر تهیه گردید. پارامترهای کیفی شامل: دما، اکسیژن محلول BOD5 کلیفرم مدفوعی، نیترات، فسفات pH هدایت الکتریکی وکل جامدات در طول رودخانه بررسی گردید . داده های حاصل از مطالعه با استفاده از شاخص ملی کیفیت آب NSFWQI) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که همه ی ایستگاه ها به دو کیفیت خوب و متوسط تقسیم شده اند و در نهایت مسیر رودخانه با استفاده از نرم افزار سامانه اطلاعات جغرافیایی پهنه بندی گردید و نهایتاً کل رودخانه در ۶ ماه به ۵ بازه کیفی تقسیم شد که بهترین بازه در ماههای اسفند و بهمن مربوط به بازه ایستگاه شماره ۱ تا ۲ و بازه ایستگاه شماره ۳ تا ۴ بوده است یعنی بالاترین کیفیت را داشته اند و بازه ی ایستگاه شماره ۶ تا ۷ در تمامی ماههای نمونه برداری پایین ترین کیفیت را دارا می باشد که به دلیل تلاقی آب رودخانه زرد با رودخانه اعلاء که از TDS و EC بالاتری برخوردار است می باشد به جز در تیرماه که از رودخانه اعلاء جهت کشت شالیزارها برداشت آب صورت می گیرد کیفیت آن بازه بهتر می شود