سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس خاشعی سیوکی – عضو هیات علمی گروه مهندسی اب دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
اکرم حسین نیا – کارشناس ارشد محیط زیست شرکت مهندسی مشاور کاوش پی مشهد
محبوبه سربازی – کارشناس ارشد محیط زیست شرکت مهندسی مشاور کاوش پی مشهد

چکیده:

شناسایی منابع اب شور بعنوان منابع ابی نامتعارف در حوضه های ابریز یکی از مهمترین اقدامات جهت استحصال و استفاده از این منابع در بخشهای ختلف شرب ، صنعت و کشاورزی محسوب می شود. در این میان استفاده از روشهای زمین آماری جهت تعیین ساختار مکانی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از این مطالعه تعیین ساختار مکانی پارامترهای کیفی آب زیر زمینی در سطح دشت بیشابور است. در این راستا مدل های مختلف زمین اماری با استفاده از نرم افزارهای GS+ و GIS بررسی شد. نتایج نشان داد که روش کوکریجینگ خطای کمتر و همبستگی بیشتری نسبت به روشهای کریجینگ و IDW دارد. با توجه به وجود نقاط کمکی در روش کوکریجینگ نتایج حاکی از تاثیر پذیری شوری از یون کلر و بالا بودن همبستگی بین این دو پارامتر ۰/۹۸۵=R2 بوده و کلر بعنوان عنصر کمکی در تخمین پارامتر شوری در روش کوکریجینگ دقت مناسبی را ارائه می نماید.