سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مارال نوابیان – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
مریم نوابیان – استادیاران دانشگاه گیلان
مجید وظیفه دوست –
مهدی اسمعیلی ورکی –

چکیده:

هدف ازاین تحقیق تعیین تغییرات مکانی آلاینده های تالاب انزلی با استفاده از نمونه برداری و پهنه بندی کیفی است بدین منظور نمونه برداری با گام زمانی حداکثر ماهانه در سال ۱۳۹۰ انجام شد پس از هربار نمونه برداری با انتقال نمونه ها با آزمایشگاه کیفیت اب پارامترهای کیفی شامل شوری رسوبات معلق نیتروژن نیتراتی، فسفر نیتروژن آمونیومی کدورت pHTDSبا استفاده از روشهای استاندارد تعیین شدند. پس از تعیین مقادیر پارامترها نقشه های پهنه بندی کیفی برای هر پارامتر با استفاده از نرم افزار ARCGIS و تکنیکهای درون یابی ترسیم گردید نتایج بدست آمده حاکی از این بود که میزان شوری از ۳۵ تا ۷۰۰ میکروزیمنس برسانتی متر متغیر است و بیشترین شوری در قسمتهای شرقی تالاب متمرکز شده است. رسوبات معلق و نیتروژن نیتراتی نیز به ترتیب از ۱/۵×۱۰-۳ تا ۷×-۳ ۱۰ و ۳ تا ۲۵ میلی گرم برلیتر متغیر است و درگوشه جنوب شرقی تالاب که محل ورود رودخانه ها به تالاب است دارای بیشترین مقادیر میب اشند که این آلودگی ها تا نواحی مرکزی تالاب نیز کشیده شده اند همچنین میزان فسفر و نیتروژن آمونیومی نیز بترتیب از ۰/۲۵ تا ۲ و ۰/۱۵ تا ۱ میلی گرم برلیتر متغیر بود که بیشترین فسفر و نیتروژن آمونیومی درناحیه شرقی تالاب وجود داشت.