سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی آذره –
حسن خسروی –
احمد گیلوری –

چکیده:

امروزه آب زیرزمینی در اکثر مناطق جهان از اهمیت بسیار بالایی در جهت تامین آب شرب برخوردار است. افزایش جمعیت و در نتیجه آن افزایش بهره برداری از این منابع ارزشمند باعث شده است که نه تنها کمیت بلکه کیفیت این منابع نیز کاهش یابد. هدف از این تحقیق، بررسی مکانی کیفیت آب زیرزمینی قسمتی از شهرستان شهربابک است تا با شناسایی مناطق آلوده از لحاظ شرب از مسائل و مشکلاتی که از مصرف آب آلوده بوجود می آید جلوگیری شود . در این مطالعه از پارامترهای کیفی Cl، Mgو ۴SO استفاده شد و پهنه بندی داده های کیفی با روش زمین آماری کریجینگ که دارای کمترین خطا با در نظر گرفتن دو معیار RMSE و ME نسبت به روش IDW بود با نرم افزار ArcGIS9.3 انجام شد و سپس طبقه بندی اب منطقه نیز با استفاده از دیاگرام شولر برای مصارف شرب صورت گرفت. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان داد که بر اساس نمودار شولر آب منطقه از لحاظ پارامتر ۴SO در طبقه خیلی خوب قرار دارد و از نظر پارامتر Clقسمت جنوبی منطقه در طبقه بد جهت شرب است و پارامتر Mg نیز در قسمتهای جنوبی در طبقه نامناسب اب از لحاظ شرب قرار دارد.در حالت کلی نیز قسمت های شمال تا شرق منطقه بهترین مکان را برای تامین اب از لحاظ کیفیت شرب داراست.