سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هادی سالاری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، بخش اطلاع رسانی و GIS

چکیده:

منطقه نیستان بخشی از حوضه کویر لوت بوده و در جنوب شهرستان بم ( جنوب شرقی ایران ) واقع شده است . موقعیت منطقه مورد مطالعه حد فاصل ۵۸ درجه ، ۱۲ دقیقه تا ۵۸ درجه ، ۱۹ دقیقه طول شرقی و ۲۸ درجه ، ۳۹ دقیقه تا ۲۸ درجه، ۴۵ دقیقه عرض شمالی می باشد . این منطقه کوهستانی دارای اقلیم سرد و مرطوب بوده و بین مرز شهرستانهای بم ، جیرفت و در مجاور کوههای جبالبارز واقع شده است . طی بازدید صحرائی از منطق ه مورد مطالعه، نمونه آب از چشمه ها برداشت شده و ضمن نمونه گیری ، با استفاده از دستگاه GPS ، موقعیت چشمه ها تعیین و ثبت گردید . نمونه ها به آزمایشگاه منتقل و آنالیز شیمیائی انجام گردید . بعد از جمع آوری داده ها و اطلاعات از منطقه، کلیه داده ها به نرم افزار Arcview ,Surfer8, Excell و Arc GIS داده شد . سپس نقشه های پهنه بندی کیفیت آب زیرزمینی و نقشه منابع آب منطقه ترسیم و تهیه گردید . چشمه های این منطقه از نوع گرانشی بوده و برخی از چشمه ها منشا تکتونیکی و آتشفشانی دارند . در این تحقیق کیفیت شیمیایی آب چشمه ها از نظر EC ، TDS ،Caو SO4مورد بررسی قرار گرفته و نقشه های هم کیفیت آب تهیه شده است . نتایج−،pH ،CL2−،HCO32+حاصله نشان می دهد چشمه هایی که در مناطق بالادست منطقه واقع بوده از کیفیت آب بهتری نسبت به مناطق پا ئین دست منطقه برخوردار می باشند . عامل آن تاثیر سازندهای زمین شناسی و تکتونیکی بر روی آب زیرزمینی منطقه منطقه مورد مطالعه بوده است