سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میلاد کیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع اب دانشگاه زابل
سید محمود طباطبایی – استادیار گروه مهندسی اب دانشگاه زابل
مسعود بحرینی مطلق – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع اب دانشگاه زابل
عبدالمطلب کشاورز – مدیر دفتر مطالعات پایه منابع اب- اب منطقه ای استان فارس

چکیده:

شهرستام فسا با مساحت ۴۲۰۰ کیلو متر مربع در استان فارس واقع شده است . در سال های اخیر علاوه بر برداشت بیرویه از اب های زیرزمینی مسئله کیفیت اب کشاورزی و شرب به چالش های موجود مدیریت منابع اب افزوده شده است. در این پژوهش از ۱۷۲حلقه چاه واقع در شهرستان فسا در سال ابی ۸۹ -۱۳۸۸ استفاده شد. بدین منظور با استفاده از روش کریجینگ در محیط Arc GIS10 پهنه بندی دو پارامتر کل مواد جامد محلول TDS ، درصد سدیم محلول SSP و پهنه بندی اب زیرزمینی با توجه به طبقه بندی ویلکوکس صورت گرفت. نتایج نشان داد بخش کوچکی از شرق دشت فسا دارای کیفیت اب خوب و بخش مرکزی دارای کیفیت اب مناسب ، بخش های جنوبی و جنوب غربی دارای کیفیت اب پایین تری نسبت به سایر مناطق می باشند.