سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وحید غفوری – دانش آموخته کارشناسی ارشد منابع آب، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه
مجید صوفی – عضو هیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس، دکتری تخصصی آبخی

چکیده:

بروز خشکسالی و کاهش بارش در دهه اخیر تمایل به بهربرداری بیشتر از آب های زیرزمینی را تشدید کرده است. از طرفی افزایش جمعیت و گسترش طرحهای صنعتی و کشاورزی ورود آلاینده ها به آب زیرزمینی را افزایش داده است. لذا ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی ضرورت ویژه ای دارد. در این تحقیق سعی شده تا روش های جدیدی جهت تعیین شاخص کیفیت آب زیر زمینی با استفاده از سامانه اطلاعات مکانی ارائه شود. از آنجا که تعداد پارامترهای قابل اندازه گیری کیفی آب (شیمیایی، فیزیکی،بیولوژیکی) زیاد است بررسی تمامی شرایط کیفی آن بسیار مشکل وپر هزینه است.در این تحقیق برای بررسی تعدادی از پارامترهای شیمیایی و تهیه نقشه کیفی آب زیرزمینی روش شاخص کیفی Ground water Quality Index استفاده شده است. این روش از طریق نرمال کردن و شاخص گذاری ۶ پارامتر شیمیایی موثر در کیفیت آب شرب از جمله TDS، So4،Mg،Ca،Na و Cl و مقایسه آنها نسبت به استاندارد سازمان جهانی بهداشت(WHO) در سامانه اطلاعات جغرافیایی و در دشت داراب( استان فارس) انجام گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که میزان GQI حدود ۷۴ محاسبه گردید که نشان دهنده کیفیت قابل قبول آب به لحاظ مصرف شرب می باشد. با توجه به تاثیر عوامل طبیعی و فعالیت بشری برکیفیت آب منطقه، از این امر جهت تعیین دقت نقشه کیفیت بدست آمده استفاده گردید.