سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم جعفری زاده – دانشجویان کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه رازی
الهام میری – دانشجویان کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه رازی
بهمن فرهادی بانسوله – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه رازی

چکیده:

خورندگی و رسوبگذاری دو مشکل اساسی است که در اجزای سیستمهای آبیاری ایجاد می شود بهمین دلیل نیاز است که کیفیت آبها از نظر رسوبگذاری و خورندگی ارزیابی شود. به همین منظور پارامترهای کیفی حدود ۱۳۵ مورد از چاههای کشاورزی در بخشهایی از شهرستان کرمانشاه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با محاسبه شاخص های لانژیلر، رایزنر،پوکوریوس ولارسون – اسکولد وضعیت خورندگی و رسوبگذاری آنها بررسی شد ودر نهایت به کمک نرم افزار GIS و روش کریجینگ نقشه رسوبگذاری وخورندگی منطقه ترسیم گردید.در نهایت نتایج نشان داد که آب زیر زمینی بیشتر این مناطق عمدتا تمایل به خورندگی دارد