سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

جعفر کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

چکیده:

گردشگری یکی از بخشهای مهم اقتصادی است که توانسته است به عنوان یک صنعت پاک مطرح شود و ضمن افزایش درآمدهای ارزی دراقتصادملی کمک شایسته ای به رونق اشتغال و ایجاددرآمدهای منطقه ای نیز بنماید با توجه به این مهم برنامه ریزی درامرگردشگری از جنبه های مختلف ضروری و مهم می نماید و شناخت پهنه های مناسب برای گردشگری به لحاظ آسایش اقلیمی از موارد مهم دربرنامه ریزی گردشگری می باشد دراین پژوهش برای تیعین پهنه های مناسب گردشگری درمنطقه بیابانی شرق اصفهان به لحاظ آسایش شبانه و روزانه داده های مورد نظر بیشینه و کمینه دما و رطوبت نسبی از سایت هواشناسی طی دوره ۱۵ساله ۱۹۹۳-۲۰۰۸ برای ایستگاه های سینوپتیک و کلیماتولوژی استان اصفهان اخذ و سپس داده های مفقوده با استفاده ازنرم افزار sPSS و رگرسیون گیری بازسازی و با استفاده از شاخص ترجونگ تحلیل های لازم صورتگرفته و درنهایت داده های بدست آمده برای ترسیم نقشه و پهنه بندی به محیط gIS فراخوانده شده و با کدگذاری مناسب نقشه ها ترسیم گردیدند نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از آن است که شرایط آسایش اقلیمی منطقه بیابانی شرق اصفهان از شرایط بسیارخنک تا شرایط داغ درحال تغیر می باشد و شرایط اسایش درطول شب تنها در سه ماه ژوئن ژوئیه آگوست می باشد که به ترتیب درمناطق خوروبیابانک محدوده نائین اصفهان و خوروبیابانک و خوروبیابانک بیاضه وجود دارد.