سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جعفر کریمی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم
مهدی جمالی نژاد – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

چکیده:

گردشگری یکی از بخشهای مهم اقتصادی است که توانسته است به عنوان یک صنعت پاک مطرح شود و ضمن افزایش درآمدهاهی ارزی دراقتصاد ملی کمک شایسته ای به رونق اشتغال و ایجاد درآمدهای منطقه ای نیز بنماید باتوجه به این مهم برنمه ریزی درامرگردشگری ازجنبه های مختلف ضروری و مهم می نماید و شناخت پهنه های مناسب برای گردشگری به لحاظ آسایش اقلیمی از موارد مهم دربرنامه ریزی گردشگری می باشددراین پژوهش برای تعیین پهنه های مناسب گردشگری درمنطقه بیابانی شرق اصفهان به لحاظ آسایش شبانه و روزانه داده های موردنظر بیشینه و کمینه دما و رطوبت نسبی ازسایت هواشناسی طی دوره ۱۵ ساله ۱۹۹۳-۲۰۰۸ برای ایستگاه های سینوپتیک و کلیماتولوژی استان اصفهان اخذ و سپس داده های مفقوده با استفاده ازنرم افزار SPSS و رگرسیون گیری بازسازی و با استفااده از شاخص ترجونگ تحلیل های لازم صورت گرفته و درنهایت داده های بدست آمده برای ترسیم نقشه و پهنه بندی به محیط GIS فراخوانده شده و با کدگذاری مناسب نقشه ها ترسیم گردیدند.