سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

قاسم قادری – کارشناس ارشد زمین شناسی (پترولوژی ) ،کارشناس شرکت مهندسی مشاور پوراب فا
لیلا کریمی – کارشناس زمین شناسی ، کارشناس شرکت مهندسی مشاور دیباوران

چکیده:

این مقاله به پهنه بندی اراضی محمد آباد از دیدگاه زمین لغزش در وسعتی معادل هکتار به روشGISاختصاص یافته است . بدین منظور ابتدا نقشه های واحدهای همگن زمین شناسی از دیدگاه شیب و جهت شیب و لیتولوژی تهیه گردیده است . این نقشه با استفاده از نقشه زمین شناسی و عکس هوایی تهیه شده و در برداشتهای میدانی تدقیق شده است و با استفاده از جداول معتبرو قضاوت های کارشناسی مقادیرØ ضریب اصطکاک داخلی) به هر واحد لیتولوژی اختصاص یافته است . سپس با استفاده از نقشه های مدل رقومیDigital elevation model) DEMدر محیطGIS نقشه های شیب و جهت شیب تهیه گردید و بانقشه های همگن شیب و جهت شیب لایه بندی و نقشه ضریب اصطکاک داخلی ادغام شده و نهایتاً نقشه واحدهای همگن لغزش تهیه شده است . در مرحله بعد شرط انجام لغزش تعریف گردیده و محدوده های دارای پتانسیل لغزش شناسایی شده است . ودر مرحله آخر میزان انطباق نتایج این مدل با لغزش های به وقوع پیوسته در محدوده طرح مقایسه گردید