سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا ناصری – دانشیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
احمد فتحی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
مجتبی صیادی – رئیس گروه تحقیقات و بهرهوری شرکت آب و فاضلاب روستایی تهران

چکیده:

به منظور تعیین مناطق مناسب از لحاظ پتانسیل آبزیرزمینی در سازندهای کارستی شمال شرق استان تهران ( محدوده شهرستان دماوند) از شش معیار اصلی شامل: لیتولوژی، آبراههها، کاربریاراضی، شیب، خطوارهها و بارندگی استفاده شد که هرکدام دارای زیرمعیارهای متعددی هستند. به منظور وزندهی به معیارهای اصلی از روش آنالیز سلسله مراتبی (AHP)، با رعایت نرخ استاندارد ناسازگاری استفاده شد. سپس زیرمعیارها و معیارهای اصلی به منظور تحلیل مکانی وارد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) شد و در پایان با تلفیق کلیه ارزشهای وزنی با هم، محدودههای مناسب از لحاظ پتانسیل آبزیرزمینی تعیین گردید. به منظور صحتسنجی مدل پیشنهادی از موقعیت چشمهها و مطالعات ژئوفیزیکی منطقه استفاده شد. مکانهای پیشنهادی حفر چاه که از طریق مطالعات ژئوفیزیکی مشخص شده است، انطباق نزدیک با مناطق با پتانسیل بالا در نقشه نهایی پهنهبندی پتانسیل آبزیرزمینی منطقه دارد. نتایج حاصل نشان میدهد که لیتولوژی و تکتونیک، نقش اساسی در تشکیل آبزیرزمینی در سازندهای آهکی منطقه ایفا میکنند.