سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس بررسی منابع آب استان کرمانشاه

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

امجد ملکی – استادیار جغرافیا دانشگاه رازی کرمانشاه
داود شوهانی – کارشناسی ارشد ژئومرفولوژی وبرنامه ریزی محیطی

چکیده:

پهنه های کارستی استان کرمانشاه نقش مهمی در تأمین و تغذیه ی آبخوانها دارند به هم ی ن دلیل جهت شناسایی این پهنه ها و میزان تحول آنها در این پژوهش اقدام به پهنه بندی تحول کارست و تهیه نقشه آن شده است . به منظور دستیابی به اهداف تحقیق ابتدا چاله های بسته سطحی به عنوان شاخص تحول کارست با استفاده از نقشه های توپوگرافی و تصاویر ماهواره ای نقشه آنها تهیه وپس از بررسیهای آماری و تائید ارتباط نقشه ها با موضوع به کمک مربع کای وعملیات میدانی ،هفت عامل، ارتفاع ، لیتولوژی ،ژئومرفولوژی، دما، بارش، تبخیر و شیب به عنوان عواملموثر در تحول کارست انتخاب شده اند . پس از رقومی نمودن کلیه ی داده های مربوطه جهت ارزشگذاری ( وزن دهی ) طبقات نقشه های عامل، از روشهای آماری تحلیل سلسله مراتبی ( قضاوت کارشناسی)، تراکم سطح ، ارزش اطلاعاتی ، وزن متغیرها و روش تجربی استفاده شده است، نهایتا در محیط GIS نقشه های عامل هم پوشانی و نقشه های پهنه بندی تحول کارست با ۵ روش مذکور بدست آمده است. نقشه های پهنه بندی بدست آمده علاوه بر تعین مناطق با درجات مختلف تحول اشکال کارست در استان، محدوده های دارای شرائط مساعدترفعالیت کارست دراقلیم حاضر را نیز نشان میدهد .همچنین در این تحقیق مشخص می گردد که توده ی آهکی بیستون نسبت به سایر سازند ها در واحد ساختمانی زاگرس رورانده و نسبت به سایر واحد های ساختمانی (زاگرس چین خورده و زون دگرگونی ) تحول بیشتر است . باتوجه به نتایج بدست آمده درنقشه نهائی می توان به این نتیجه رسید که هر جا دراستان کرمانشاه تحول کارست بیشتر است به احتمال زیاد منابع آب زیر زمینی نیز غنی می باشد که در برنامه ریزیها باید به آن توجه ویژه داشت .