سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

سمانه رزم – کارشناس ارشد اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی
منصوره کوهی – عضو گروه پژوهشی اقلیم شناسی کاربردی_پژوهشکده اقلیم شناسی
آذر رضایی پور – کارشناس ارشد اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی

چکیده:

دستیابی به یک آسایش پایدار و عاری از آلودگی محیط زیست با استفاده از عوامل و عناصر اقلیمی برای رسیدن به محدوده آسایش اقلیمی است تعیین پهنه بندی اقلیم آسایش درزمینه های گردشگری معماری بهداشت و پزشکی و غیره می تواند مورد استفاده قرارگیرد هدف از تحقیق حاضر ارایه پهنه بندی و تحلیل فضایی از کیفیت اسایش اقلیمی خراسان رضوی براساس شاخص بیکر که یکی از روشهای بررسی بیوکلیمای انسانی است می باشد درتحقیق حاضر جهت پهنه بندی درمحیط ARC GIS 9.3 از روش درون یابی معکوس فاصله IDW استفاده شد تعداد ایستگاه های مورد استفاده ۱۰ ایستگاه همدیدی درطول دوره آماری ۲۱ساله ۱۳۸۹-۱۳۶۸ درداخل استان خراسان رضوی می باشد که بصورت موردی سه ایستگاه منتخب درشمال و جنوب و مرکز استان قوچان گناباد و مشهد مورد تحلیل و ارزیابی قرارگرفته است مهمترین عامل تاثیر گذار منطقه عامل باد است بطوریکه ایستگاه قوچان بیشترین شرایط نامطلوب سرد را دراستان دارد بنابراین درطراحی مساکن جدید حتما جهت بادهای سرد زمستانه مورد توجه قرار گیرد.