سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

هوشمند عطایی – دانشگاه آزاد نجف آباد
محبوبه آداودی جلفائی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی

چکیده:

تنوعات زمانی – مکانی آب وهوای مناطق مختلف ایران یکی ازپتانسیل های قوی برای گردشگری محسوب میشود بطوریکه استفاده از این پتانسیل ها با هدف ارتقای کیفیت گردشگری به توسعه آن منجر شدها ست دراین پژوهش جهت ارزیابی زیست اقلیم انسانی فصلی استان یزد با بکارگیری روش ترجونگ از پارامترهای اقلیمی میانگین حداقل و حداکثر دما میانگین حداقل و حداکثر رطوبت نسبی میانگین ساعات آفتابی و میانگین متوسط سرعت باد ۵ ایستگاه سینوپتیک و ۶ ایستگاه کلیماتولوژی طی دوره آماری ۱۵ ساله ۲۰۰۵-۱۹۹۱ و جهت تهیه نقشه پهنه ها درفصول مختلف از نرم افزارهای Arcmapٍ Autocad map براساس گرادیان ارتفاعی و بافرینگ استفاده شده است نتیجه این بررسی نشان میدهد که نقشه های زیست اقلیم استان یزد دردو فصل بهار و زمستان تفاوت چشمگیری را از بابت تعداد تشکیل تیپهای غالبنشان میدهد بطورکلی تیپ های مزبور درزمستان فقط به سه نوع محدوده شده و دربهار ۵ نوع تیپ مختلف دراستان شکل گرفته است.