سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

اسماعیل سهرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
مهدی طاهری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
تورج خوش زمان – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
ولی ربیعی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

چکیده:

کشت و تولید انگور در خدابنده استان زنجان، همانند سایر مناطق ایران حائز اهمیت است. در اکثر تاکستان ها اصول صحیح باغداری از جمله استفاده متعادل از کودها رعایت نمی شود. لذا تغذیه بهینه تاکستان های موجود برای دستیابی به حداکثر تولید ضروری است و ارزیابی وضعیت تغذیه تاکستان ها و ارائه فرمول صحیح کودی نقش مهمی دارد. هم اکنون برای ارزیابی وضعیت تغذیه ای از آزمون خاک استفاده می شود اما مطالعات نشان می دهد که بین آزمون خاک و برگ در باغ ها رابطه کمی وجود دارد. بدین منظور مطالعه ای در تاکستان های شهرستان خدابنده انجام شد. نمونه ها در مرداد ماه و از برگ های میانی ساقه ها و درست روبروی خوشه ها جمع آوری شدند و مقادیر عناصر غذایی آن ها اندازه گیری و نتایج حاصله با استفاده از روش انحراف از حد بهینه و مقایسه با نتایج جداول مرجع مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نقشه پراکنش عناصر غذایی تهیه گردید. بر این اساس، کمبود روی در اکثر باغ ها، کمبود شدید مس و زیاد بود بور در تمام باغ ها، زیادبود منگنز و روی در تعدادی از باغ ها وجود داشته و کمبود منگنز مشاهده نشد.