سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه کاراندیش – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی
سیدمجید میرلطیفی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
علی شاهنظری – استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
نصیر روشناس – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی

چکیده:

دراین مطالعه به منظورمقایسه روند تغییرات میزان کل نمک درنتیجه آبیاری درمحدوده ریشه گیاه ذرت تحت تیمارهای آبیاری کامل و ابیاری ناقص دردو سطح ۷۵%PRD75,55%PRD55 به ارزیابی روشهای زمین امار میانگین متحرک وزنی کریجینگ و کوکریجینگ با استفاده ازشاخص هدایت الکتریکی پرداخته شد بررسی های انجام شده دراین تحقیق مناسب بودن رطوبت و دما به عنوان متغیرکمکی دربراورد نقشه توزیع دو بعدی هدایت الکتریکی با استفاده ازروش کوکریجینگ را به دلیل همبستگی بالای ۶۲درصد بین این دو پارامتر را به اثبات می رساند نتایج ارزیابی روشهای زمین آمار دراین تحقیق گواه این مطلب است که میزا ن خطای تخمین درهرسه تیمار با استفاده از روش میانگین متحرک وزنی مقدار کمتری را به خود اختصاص میدهد بعلاوه بررسی خصوصیات واریوگرامهای هدایت الکتریکی و واریوگرامهایمتقابل هدایت الکتریکی با دو متغیر کمکی دما و رطوبت حاکی ازاین است که دردوتیمار آبیاری ناقص ریشه دردو سطح ۵۵و۷۵ درصد دامنه تاثیر درروش کوکریجینگ با متغیر کمکی دما بالاتر است که حاکی ازوجود یک ساختارمکانی بالاتر درنتیجه اعمال این روش می باشد.