سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن طاهرخانی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه زنجان
فرشید عزیزی – کارشناس ارشد خاک و پی گیلان طالش

چکیده:

تعیین سرعت امواج برشی درخاک برای مهندسین عمران و زلزله دارای اهمیت زیادی می باشد استفاده از روشهای لرزه نگاری برای اندازه گیری سرعت موج برشی و سپس تعیین مدول برشی مرسوم می باشد هزینه نسبتا زیاد آزمایشها و دستگاههای لرزه نگاری این ایده را برای مهندسین ژئوتکنیک بوجود آورده است که رابطه ای بین ان و آزمایشات ساده تر به وجود آید. دراین پروژه با استفاده از نتایج تعدادی آزمایش نفوذ استاندارد که در محدوده شهرستان تالش انجام شده است و با ساتفاده از روابط پیشنهاد شده توسط محققین سرعت موج برشی در مناطق مختلف و در اعماق مختلف محاسبه شده و از روی آنها سرعت برشی متوسط عمیق ۳۰ متر محاسبه و نقشه پهنه بندی تهیه شده است که برای طراحی ساختمان ها در برابر زلزله قابل استفاده می باشد.