سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

کاوه محمد پور – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی(اقلیم شناسی)،دانشگاه تبریز
سید اسعد حسینی – دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی(اقلیم شناسی)،دانشگاه محقق ا

چکیده:

یکی از روشهای برنامه ریزی کشاورزی تعیین و شناسایی نواحی مستعد کشت با توجه به شرایط اقلیمی است اگاهی از این امر کشاورزان را قادر می سازد متناسب با شرایط اقلیمی اقدام به کشت گیاهان نمایند و بدین وسیله خسارات و افت عملکرد ناشی از شرایط نامساعد اقلیمی را تا حدزیادی کاهش دهند از این رو تعین مناطق مستعد کشت یکی از راهکارهای اساسی برای توسعه و ارتقای فعالیت های کشاورزی به شمار می رود به عبارت دیگر سازش با شرایط جوی موجب بهره وری هرچه بیشتر محصولات کشاورزی می شود این تحقیق با هدف تعیین نواحی مستعد کشت گندم دیم در استان کردستان از طریق تلفیق عناصر اقلیمی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS صورت گرفته است بدین منظور اطلاعات ۳۴ ایستگاه منطقه مطالعاتی با دوره آماری بلندمدت استفاده گردید. پس ازتجزیه و تحلیل عناصر اقلیمی با استفاده ازنرم افزارهای اماری داده ها به محیط GIS انتقال داده شدند و با استفاده ازروش درون یابی نقشه رقومی برای هریک زا داده ها بطور جداگانه تهیه و متناسب با قابلیت کشت گندم دیم به لایه ها ارزشی وزنی داده شد.