سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهمن رمضانی گورابی – دانشیار جغرافیای طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
صدیقه فرهی – کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی

چکیده:

شدت بارندگی به وسیله مقدار آن نشانداده میشود بطوریکه بارش روزانه بالای ۳۰ میلی متر بارش سنگین اطلاق می شود همچنین تعداد روزهای بارندگی بیانگر فراوانی عامل صعودمی باشد دراین تحقیق جهت بررسی مقدار بارش روزانه و تعداد روزهای بالای ۱ میلی متر در حوضه تالاب انزلی از آمار روزانه وابسته به سازمان آب استان گیلان به مدت ۵ سال آماری استفاده شد. هدف تحقیق تحلیل مقدار و تعداد روزهای بارشی و ارائه نقشه های پهنه بندی آن در حوضه تالاب انزلی می باشد روش کار توصیفی و با استفاده از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل میان یابی گریجینگ اقدام به تهیه نقشههای پهنه بندی شد. نتایج تحقیق نشان داد که ناحیه رشد با دارای بالاترین مقدار بارش روزانه می باشد و ان در شمال حوضه منطبق با ایام بارشهای پاییزی می باشد ایستگاه ماسوله رودخان ماسوله با ارتفاع ۹۵۰ متر دارای کمترین مقدار در سال می باشد.