سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم رحمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی ژئومورفولوژی، دانشکده جغرافیا،
خدیجه احتشامی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی ژئومورفولوژی، دانشکده جغرافیا،

چکیده:

هدف نهایی هرتحقیق درمورد فرایندهایتودها ی دامنه ها تهیه نقشه پهنه بندی و تقسیم بندی منطقه موردمطالعه به مناطقی با درجات مختلف خطر با هدف کاهش آسیب های ناشی از انها است امروزه روشهای مختلفی برای پهنه بندی خطر حرکات تودها ی زمین ارایه شدها ست که هریک از این روشها عوامل مختلفی را مدنظر قرار میدهند درمطالعه حرکات دامنه ای حوضه ابخیز سردارآباد از عوامل شیب جهت شیب لیتولوژی کاربری اراضی فاصله از آبراهه فاصله از گسل فاصله از روستا و طبقات ارتفاعی برای پهنه بنید خطرلغزش استفاده شد پس از تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار ARC GIS تاثیرهرکدام از لایه های اطلاعاتی دروقوع لغزش مشخص گردید و پهنه بندی انجام گرفت