سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس آریان راد – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
نوید خیاط – دکترای مکانیک خاک و پی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اهواز

چکیده:

بعلت وسعت اراضی قابل کشت دراستان خوزستان پروژه های عظیم آبی دراین منطقه بوجود آمده یا درحال ساخت می باشد درعین حال تشکیلات ساختاری خاک خوزستان به گونه ای استکه انواع خاکهای مساله داردرسطح استان مشاهده می گردد یکی از چالشهای مهم درطرح سامانه انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی عدم توجه به مطالعات ژءوتکنیک و مکانیک خاک به منظور شناسایی خاک های بستر و منابع قرضه است اهمیت ندادن به انجم عملیات ژئوتکنیک درپروژه های کوچک منجر به افزایش حجم عملیات هزینه های اجرایی افزایش ریسک و کاهش عمر مفید سازه های احداث شده می گردد و درنهایت موجب تحمیل خسارت های فراوان درسطح کلان خواهد شد همچنین داشتن یک دید کلی از وضعیت ژئوتکنیکی موجب پیشگیری از بوجود آمدن خسارت احتمالی خواهد شددراین تحقیق با استفاده از اطلاعات ۳۹ گمانه حفاری شده درمنطقه دشت آزادگان به تشریح مراحل مختلف تهیه نقشه های پهنه بندی پرداخته می شود و بطور مختصر کاربرد این نقشه ها درقضاوت مهندسی کارهای آتی توضیح داده میشود.