سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن فتحی زاد – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی دانشگاه ایلام
مهدی تازه – دانشجوی دکترای بیابان زدایی دانشگاه تهران
حاجی کریمی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام
سروک قادری – دانش آموخته مرتع و آبخیزداری دانشگاه یزد

چکیده:

پدیده تخریب و فرسایش خاک از جمله مخاطرات پیش روی بشر در قرن اخیر می باشد که امنیت غذایی را هدف قرار گرفته است. هرچند این فرآیند تحت تاثیر فعالیت های انسانی تشدید می شود ولی عوامل زمین شناسی نقش اساسی در این زمینه ایفا می کنند. مطالعه حاضر به بررسی حساسیت سازندها و سنگها به فرسایش و تعیین مناطق فرسایش پذیر روی نقشه با استفاده ازسه روش فیض نیا، پرتودیاکوف (رزوسکی پونوویک، ۱۹۷۱ ) و سازمان زمین شناسی در حوضه آبخیز حوضه ی بنادک سادات یزد پرداخته است. دربسیاری از طرح های آبخیزداری برای اندازه گیری شدت فرسایش نیاز به تعیین مقاومت سنگ های مختلف حوضه در مقابل فرسایش می باشد و بر این اساس طبقه بندی صورت گیرد. در این تحقیق با استناد به جداول ارائه شده در روشهای مذکور، واحدهای سنگ شناسی زیر حوضه از نظر حساسیت به فرسایش طبقه بندی شد،سپس مساحت هر رده به هکتار و درصد محاسبه شده و سپس بر اساس آن نقشه حساسیت به فرسایش حوضه در مقیاس ۱:۵۰۰۰۰ تهیه شده است. مقایسه نتایج حاصله نشان می دهد که هر سه روش بکار برده شده، میزان فرسایش ورسوب در حوضه بنادک سادات را کم برآورد نموده اند؛ بنایراین می توان نتیجه گرفت نتایج روشهای فوق تا حد قابل توجهی به یکدیگر نزدیک بوده و برای چنین مناطقی قابل کاربرد می باشند.